04.06.20
חיפוש מתקדם

הקשר בין אקלים ארגוני לשחיקת מורים - השוואה בין פרופיל ארגוני פתוח לפרופיל ארגוני סגור

 • מספר עבודה: 1466
 • שנת הגשה: 2006
 • מוסד לימודים: אוניברסיטת בר-אילן
 • מספר עמודים: 60 - לא כולל נספחים
 • מספר מילים: 12579
 • מספר מקורות: 21
 • קורס: חינוך
 • סוג עבודה: סמינריון
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 300 ₪
  מחיר
  300.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

תופעת השחיקה בכלל ובעבודה בפרט, מעוררת בשנים האחרונות עניין ציבורי ומקצועי, ולו גם בשל תוצאותיה הפוגעות בפרט ובחברה. ניסיונות שונים נעשו להגדרת מושג השחיקה וניתן אפוא לומר, שהשחיקה של העובד המקצועי מתאפיינת בשני מקבצים עיקריים של התנהגויות וביטוי תחושות: תחושת תשישות נפשית וגופנית ואי הגשמה אישית ומקצועית. בית הספר עומד כיום מול מציאות רבת תהפוכות והוא נדרש להתאים את עצמו לשינויים ולחידושים תכופים. הספרות המקצועית העוסקת בארגון הבית ספרי בעשורים האחרונים, מדגישה את הצורך ביצירת פרופיל ארגוני, המשקף תפסה מערכתית המסייעת להתמודדות עם האתגרים החינוכיים והפדגוגיים של ימנו. תפיסה מערכתית הנקשרת לאקלים ארגוני פתוח וחיובי, הוא היכולת לראות את השלם, את חלקיו, את ההשפעות ההדדיות ואת יחסי הגומלין ביניהם, כבסיס לשיקולים. פרופיל ארגוני כזה מאופיין בססגנון ניהול ביזורי ומשתף, בעבודת צוות מפותחת, באוטונומיה ובמעורבות גבוהה יותר של אנשי הצוות בתהליך קבלת החלטות הקשורות להצבת מטרות, להגדרת מדיניות ותכנון ההוראה והלמידה. פרופיל ארגוני בעל נטייה ביורוקרטית יותר המזוהה עם אקלים ארגוני סגור ושלילי, מצביע על מבנה ארגוני בעל חיבורים רופפים. פרופיל ארגוני כזה מזוהה עם סגנון ניהול נוקשה, המכוון למשימתיות ולא לאנשים, להעדר אוטונומיה ואווירה של היעדר שיתוף ורוח צוות. בעיקרו של דבר , המבנה הארגוני של מקום העבודה, בעל נטייה ביורוקרטית או בעל נטייה מערכתית, הוא בעל השפעה מוחצת של תפקודם והרגשתם של הישויות הפועלות בבית הספר. נקודת המוצא בבסיס מחקר זה הוא שארגונים ופרטים תלויים זה בזה, וכי לא ניתן להבין את התנהגות האנשים בארגונים מבלי להבין את האקלים המאפיין אותם. כאשר מדובר על מורים, חשיפה ללחצים וגורמי שחיקה, יש לזכור כי המורים פועלים בסביבה ארגונית מסוימת, כך שמופעלים עליהם לחצים שמקורם באפיונים ספציפיים של בית הספר בו הם עובדים ובאפיון התגמולים. מטרת המחקר הוא לבחון את ההשפעה של אקלים ארגוני זה או אחר על תחושותיהם של המורים, שביעות רצונם ושחיקתם האישית והמקצועית.

 

תוכן עניינים:

הקדמה (נימה אישית )................................................................א

רציונל.........................................................................................................ב

מבוא...........................................................................................................ג

פרק 1: רקע תיאורטי.................................................................................13-8

             אקלים ארגוני ואקלים בית ספרי...........................................................8

  ממה מושפע האקלים ועל מה הוא משפיע?..............................................12-11

             שחיקה הגדרה.....................................................................................15-13

             שחיקת מורים......................................................................................16-15.

             שחיקת מורים בישראל – שכיחויות ושיעורים..........................................16

             תיאוריות להבנת תופעת השחיקה..........................................................18-17

              הגורמים העיקריים לשחיקת מורים.......................................................24-19.

              משתני אישיות...................................................................................

              משתני רקע ........................................................................................

              משתני סביבה ותפקיד..........................................................................

              מחקרים שבדקו קשר בין אקלים ארגוני לשחיקה....................................27-25

              שחיקה ואקלים ארגוני...........................................................................27

פרק 2: מטרות והשערות המחקר.................................................................

               מטרות המחקר.....................................................................................28.

               שאלות המחקר......................................................................................29

               השערות המחקר....................................................................................29.

פרק 3: שיטת המחקר..................................................................................

              שיטת מחקר.............................................................................................30

               הליך המחקר...........................................................................................31

               אוכלוסיית המחקר...................................................................................34-32

               כלי המחקר................................................................................36-35

               תוצאות המחקר..................................................................................46-37

               דיון.....................................................................................................58-47

               סיכום והמלצות....................................................................................60-59

               ביבליוגרפיה.........................................................................................62-61

               נספחים...............................................................................................84-63

           

רשימת תרשימים

תרשים 1:התפלגות אוכלוסיית מדגם לפי מין..............................................................32

תרשים 2: התפלגות אוכלוסיית מדגם לפי השכלה........................................................33

תרשים 3: התפלגות אוכלוסיית מדגם לפי גיל..............................................................33

תרשים 4: התפלגות אוכלוסיית מדג ם לפי וותק..........................................................34

XXXX