27.01.22
חיפוש מתקדם

תקנון קונה

כללי

 1. שלום וברוכים הבאים לאתר סמינריונית (להלן: “האתר“), אתר המשמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל. 
 2. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד ובכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר, יראו אותו כמתייחס במשמע גם לנקבה.
 3. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 4. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. ביצוע כל רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון האתר. עקב כך הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. תנאי שימוש אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב), כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט  ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 5. אבטחה ופרטיות הינם פרמטרים חשובים באג’נדה של בעל האתר ולכן ננקטים אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.  יחד עם זאת מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של בעל האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות  למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שבהם נוקט בעל האתר יעלה בידי צד שלישי שאינו מורשה לחדור מידע או להשתמש בו לרעה , המשתמש באתר (להלן: “המשתמש“) מצהיר כי הוא מסכים לכך כי בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 6. בעל האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם המשתמש. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג’ ללא הסכמת המשתמש, אלא כמפורט להלן:
  • בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות הדפים והמודעות שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעילויות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הינו בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. בעל האתר רשאי לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיו על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. בעל האתר רשאי להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. בעל האתר רשאי למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
  • בעל האתר יהיה רשאי להעביר את פרטיך לצד שלישי בין היתר, במקרה שבו הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם בעל האתר או מי מטעמו וכן במקרה שבו נתקבל בידי בעל האתר או בידי צד שלישי צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
 7. בעל האתר מיישם מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של בעל האתר מהווה עבירה פלילית לפי הדין החל בישראל. כמו כן, הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה אשר יש בה בכדי לחדור שלא כדין למחשבי בעל האתר ו/או לאתר, לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלו, לפצח את מערכות האבטחה ו/או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.
 8. הקישורים לאתרים חיצוניים (אתרים מחוץ לאתר סמינריונית ) המופיעים באתר הינם לשם מתן שירות ונוחיות המשתמש בלבד. בעל האתר אינו אחראי לתוכן האתרים המקושרים ואינו שותף לאתרים אלה בכל צורה שהיא. לפיכך, בעל האתר אינו נושא באחריות השימוש באתרים אלו והופעת קישורים אלו באתר, אינם בגדר המלצה לשימוש. קישורים אלה וההסתמכות עליהם באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 9. בעל האתר מאפשר ללקוחותיו הרשומים ושאינם רשומים באתר, להשתמש בפונקצית הדואר האלקטרוני. שימוש בפונקצייה זו אינו חסוי והתוכן הנשלח חשוף לצוות האתר. כל מידע המועבר בשירות הדואר האלקטרוני הינו על אחריות המשתמש בלבד וייתכן כי יהיה חשוף לצד ג’.
 10. המשתמש מצהיר ומסכים כי בעל האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא לנזק שנגרם ו/או ייגרם למשתמש כתוצאה משימושו באתר. המשתמש פוטר בזאת את בעל האתר מכל אחריות ו/או חבות שהיא כלפיו.

זכויות השימוש באתר

11.שירותי האתר חופשיים בחלקם ובחלקם דורשים רישום לאתר. הנך נדרש למסור פרטים אישיים מדויקים, אשר הינם תנאי הכרחי לצורך קבלת השירות מהאתר. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להסב נזק ואף להביא לתביעות נזיקין נגדך בגין נזקים שיגרמו לבעל האתר ו/או למי מטעמו ו/או ללקוחותיו. במקרה של שינוי בפרטים, עליך ליצור קשר עם בעל האתר או לשנותם באופן מקוון באתר השירות.

12.בחלק מהמקומות באתר השימוש ייעשה על ידי סיסמא ויותר רק במידה ובעל האתר נתן את הסכמתו לכך.

13.ההרשאה הניתנת להורדת קבצים ולשימוש באתר, הינה אישית ומוגבלת לאדם אשר ניתנה לו הזכות לשימוש. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בעת ביצוע הרישום באתר מבלי שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה מבלי שנתקבלה הסכמתו לתנאי התקנון.

14.הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות ואמינות התוכן אשר אותו תקליד באתר.

15.לא תבוצע כל החלפה/העברה/מכירה/הפצה של הסיסמא האישית לכל אדם אחר זולת האדם לו ניתנה הרשות לשימוש ולו בלבד. הסיסמא שניתנת מהאתר לשימוש המשתמש, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

16.הנתונים אשר תמסור בעת ההרשמה לשירות ישמרו במאגר המידע שבבעלות בעל האתר. אין חובה על פי חוק למסור את המידע, אולם ככל שתבחר שלא למוסרו, לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. בעל האתר לא יעשה שימוש במידע שמסרת, אלא בכפוף לעקרונות המפורטים להלן:

 • בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות בפרטים האישיים אשר מסרת באתר שימוש, בכתב ו/או בעל פה לצורך מתן מענה לפנייתך לקבלת השירות מהאתר.
 • בעל האתר לא יעביר את פרטיך לצד שלישי כלשהו למעט במקרים המפורטים להלן: (א) אם הפרת את תנאי הסכם זה ו/או כל הסכם נוסף עם בעל האתר ו/או מי מטעמו ;(ב) אם התקבל בידי בעל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך לצד שלישי כלשהו (ג) אם בעל האתר יארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם צד שלישי – בעל האתר יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע  סטטיסטי שבידיו,  ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות תנאי שימוש אלה והוראות התקנון.

17.השימוש באתר מוגבל למטרות אקדמאיות בלבד ולא ניתן להפיץ /לשכפל / למכור /ליצור מאגרי מידע אקדמאיים/ מתן שירותים מסחריים וכל שימוש אחר שאינו למטרה אישית.

זכויות יוצרים והגבלות על השימוש

18.מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, סודות מסחריים, ארגון, עיצוב וסידור התוכן שבאתר, בקוד המחשב המפעיל אותו ובכל קובץ: גרפי, טקסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר (להלן: “התכנים“) שמורות לבעל האתר והם מוגנים באמצעות חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהתכנים המוצגים באתר בלא קבלת הסכמת בעל באתר מראש ובכתב. למשתמש הזכות לשימוש אישי בכפוף לתנאי שימוש המופיעים בתקנון זה.

19.אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו בעל האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמת בעל האתר מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה (באם תינתן).

20.השם “סמינריונית” , סימני המסחר של בעל האתר (בין אם נרשמו ובין אם לא) וכן שם המתחם (domain name) של האתר הם כולם רכושו הבלעדי של בעל האתר בלבד ואין לעשות בכל אלה כל שימוש אלא בקבלת הסכמת בעל האתר בכתב ומראש ובהתאם לתנאי הסכמתו (באם תינתן).

21.אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר ו/או בנתונים המתפרסמים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר ו/או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, ללא קבלת הסכמת בעל האתר בכתב ומראש.

22.המוצרים הנמכרים באתר הינם עבודות שהוכנו על ידי סטודנטים. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא יודע שהעבודות אותן הוא רוכש מוגנות תחת זכויות היוצרים. קניית העבודה אינה מהווה אישור לבעלות על זכויות היוצרים.

23.קנייתן של עבודות אלו אינן למטרות זיוף ומרמה. הגשת העבודה לאקדמיה כעבודה מקורית, הינה עבירה על כללי המוסדות האקדמאיים בישראל קרי כללי האתיקה והיא על אחריותו של המשתמש בלבד. המשתמש מתחייב שלא להעתיק את המסמך הנרכש או להגישו לצד ג’ כלשהו, אלא להשתמש בעבודות אלו כחומר עזר בלבד להעשרת הידע האקדמי, כרקע לעבודה או בסיס לתיאוריה ולא לשם הגשתו. יודגש כי המשתמש אינו רוכש בלעדיות בעבודה הנרכשת על ידו ובעל האתר רשאי למכרה לצדדים שלישיים נוספים.

24.מכירתן של עבודות המפורסמות באתר, לאחר קנייתן, הינה עבירה על זכויות היוצרים. המשתמש רוכש את העבודה לשימושו הפרטי בלבד ואין ברכישה זו כל הסכמה להפיץ, לשכתב ולפרסם  את הקובץ בכל דרך שהיא.

אחריות

25.האתר הינו פלטפורמת מסחר מקוונת לרכישת עבודות אקדמאיות. בעל האתר אינו יוצר העבודות אלא העבודות נכתבות ונערכות על ידי צדדים שלישיים המפרסמים עבודותיהם האתר.

26.השימוש בתוכן העבודות הינו באחריות המשתמש בלבד. אין בהצגת העבודות באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם של העבודות על ידי בעל האתר ו/או מי מטעמו. בעל האתר אינו אחראי על תוכן העבודות המוצגות באתר ולא יישא באחריות לשום תביעות, הוצאות/ ו/או נזקים, שיגרמו אם בכלל, למשתמש בעקבות רכישת העבודה או שימוש בה. אחריותו של בעל האתר בכל מקרה מוגבלת להחזר כספו של המשתמש.

27.בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעלול לנבוע כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בעבודות. המשתמש מסכים ומתחייב מפורשות ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות, לרבות כל סיכון אפשרי, הנובע מכל שימוש שיעשה באתר ובעבודות.

28.שירותי האתר ניתנים לך כמו שהם  (as is). לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעל האתר בגין תכונות השירות באתר, יכולתו, מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיך, מטרותיך ודרישותיך. בעל האתר אינו מתחייב כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי בעל האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות, אך לא רק, תקלות בחומרה, בתוכנה ו/או בקווי התקשורת לאתר – אצל בעל האתר ו/או אצל מי מספקיו.

29.בעל האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות האתר. יחד עם זאת, בעל האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין-לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור בעל האתר לא יישא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי לכל מקרה בו נמנעה אפשרות המשתמש לבצע שימוש באתר.

מוצרים ואספקתם

30.זמן אספקה משוער במייל – מיידית עם תום התשלום ואישור העסקה על-ידי חברת האשראי. 

31.בעל האתר לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת העבודה במקרה של  כוח עליון ו/או כל סיבה שאינה בשליטת בעל האתר. בכל מקרה תוגבל אחריותו של בעל האתר בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת העבודות שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שיגרמו עקב מעשה או מחדל של בעל האתר ובהיקף שלא יעלה על מחיר העבודה שנרכשה על ידי המשתמש. בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת העבודה – תהא עילת התביעה אשר תהא.

32.חשבונית מס קבלה תונפק על ידי בעל האתר.         

אופן הרכישה

33.יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד’.

34.הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

35.הרכישה אפשרית באמצעות שימוש בכרטיס אשראי. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

36.הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי בעל האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

37.הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי/ה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

ביטול עסקה

38.בעל האתר עושה את מירב המאמצים כי המשתמש יקבל מידע אודות המוצר הנרכש על ידו והתאמתו לצרכיו בטרם ביצוע הרכישה אולם עקב אופיו של המוצר (קובץ מחשב), לא ניתן לבטל את הרכישה לאחר העברת המוצר למשתמש ולא ניתן לקבל החזר/זיכוי כספי בגינו.  

39.בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, את הפעילות, כמבואר להלן באתר ו/או למנוע שימוש באתר ממשתמש מסוים ו/או לבטל עסקה והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות במקרה של אי קבלת אישור מחברת האשראי ו/או במקרה של משתמש בעל מוסר תשלומים ירוד ו/או אם תהיה מניעה טכנית לספק את ההזמנה.

כשרות להשתמש באתר

כל אדם רשאי לרכוש באמצעות האתר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

40.המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

41.המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

42.המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת אינטרנט.

43.מבלי לגרוע מהאמור, בעל האתר רשאי למנוע ממשתמש מלרכוש באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
 • המשתמש מסר פרטים שגויים במתכוון.
 • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבעל האתר ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו.
 • בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את העבודה לצד ג’ ו/או לסחור בה.

שינויים באתר, הפסקת השירות ושירותי תמיכה טכנית

44.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך להודיע על כך מראש, להפסיק את זמינות השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו ו/או מהותו ו/או לכל צורך אחר. שינויים אילו יכולים להיות בדרך של שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכן שינוי בכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו. שינויים מעין אילו, עלולים ליצור בתחילה חוסר נוחות ולהיות מאופיינים בתקלות, הפסקת תקשורת וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעל האתר בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אגב ביצוען ו/או הפסקת זמינות האתר כאמור.

45.בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להחליט בכל עת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי על סגירת האתר. בעל האתר יפרסם באתר על כוונתו לעשות כן לפחות 7 ימים מראש. מובהר בזאת כי היה ורשות מסוימת תחליט על סגירת האתר, מכל סיבה שהיא, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות לא תחול כל חובה על בעל האתר להתריע על כך מראש ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעל האתר בקשר לכך.

46.בעל האתר שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת, לערוך שינויים בתנאי השימוש באתר וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו תוך 7 ימים מיום פרסומו הראשון. לפיכך אנו ממליצים כי תעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בתנאי השימוש בו, אם חלו.

47.בעל האתר אינו מתחייב לספק שירותי תמיכה טכנית לרבות, אך לא רק, שירות בדבר תפעול האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעל האתר בגין היעדר שירותי תמיכה טכנית כאמור.

שיפוי

48.הינך מתחייב לשפות את בעל האתר  ו/או לקוחותיו ו/או כל אדם ו/או כל גוף אחר מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכר טרחת עו”ד ו/או הוצאות משפטיות אחרות כתוצאה  מהפרת תנאי תקנון זה (כולו ו/או חלקו) ו/או הפרת כל זכות צד שלישי.

שונות

49.המשתמש לא יוכל להמחות ו/או להסב את זכויותיו מכוח תקנון זה מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב של בעל האתר. בעל האתר יוכל להסב את זכויות באתר ו/או על פי תקנון זה לכל צד שלישי.

50.על השימוש באתר ועל פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר וענין הנובעים מתקנון זה או מהשימוש באתר הינו בית המשפט המוסמך בתל אביב.

 

XXXX